Logo 09 2020

Luxueus verblijven met natuur om u heen.

logo 1920

Huurvoorwaarden

Deze huurvoorwaarden en de factuur vormen samen het huurcontract tussen de huurder/recreant en de eigenaren van vakantiewoning en/of studio ‘Keyserbosch-hof’, Fons en Monique Otten - van Eijk, verder genoemd 'de verhuurder'.

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • vakantiewoning en/of studio: de vakantiewoning en/of studio ‘Keyserbosch-hof’
 • verhuurder: de eigenaren van de vakantiewoning en/of studio, Fons en Monique Otten - van Eijk.
 • recreant: degene die met de verhuurder de overeenkomst inzake een vakantiewoning en/of studio aangaat.
 • mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven personen.
 • derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant of zijn mederecreanten.
 • overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de vakantiewoning en/of studio.
 • kosten: alle kosten voor de verhuurder die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf.
 • informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van de vakantiewoning en/of studio, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf.
 • annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 • De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de huurder de vakantiewoning en/of studio ter beschikking voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 • De verhuurder is verplicht de informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf schriftelijk/elektronisch aan de recreant te verstrekken. De verhuurder maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk/elektronisch aan de recreant bekend.
 • Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 • De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreanten en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.
 • De overeenkomst komt tot stand door het insturen van het boekingsformulier van vakantiewoning en/of studio ‘Keyserbosch-hof’ door de recreant. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder langs elektronische weg een bevestiging in de vorm van een factuur.

 

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 • De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de verhuurder zijn vastgesteld.
 • De kosten van het verbruik van gas en elektra zijn in de periode oktober t/m maart voor rekening van de recreant. De vergoeding voor het gebruikte gas en elektra is conform het door de energieleverancier gehanteerde tarief.
 • Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de verhuurder, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de vakantiewoning en/of studio of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na afsluiting van de overeenkomst.

 

Artikel 5: Betaling

 • De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 • Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke/elektronische aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke/elektronische aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 • Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot de vakantiewoning en/of studio te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 • De door de verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke/elektronische sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 • De recreant betaalt tegelijk met de laatste factuur een waarborgsom voor de gehuurde accommodatie. De verhuurder zal aan het einde van de huurperiode deze waarborgsom binnen 7 dagen terugbetalen op de bankrekening van de recreant onder aftrek van hetgeen recreant aan verhuurder verschuldigd is zoals energiekosten (gedurende een deel van het jaar), schade etc.

Artikel 6: Annulering

 • Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:
 • Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs.
 • Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen
 • Bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen
 • Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs.
 • De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de vakantiewoning en/of studio door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de verhuurder, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

 

Artikel 7: Gebruik door derden

 • Gebruik door derden van de vakantiewoning en/of studio is slechts toegestaan indien de verhuurder daarvoor
  schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 • Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

 

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

 • De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de verhuurder en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.

 • De verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
 • Indien de recreant, mederecreanten en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
 • Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de verhuurder en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein van de vakantiewoning en/of studio bederft;
 • Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de vakantiewoning en/of studio in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
 • Indien de verhuurder tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit bij de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten.
 • Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat de vakantiewoning en/of studio is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.

 

Artikel 10: Wet- en regelgeving

 • De verhuurder zorgt er te allen tijde voor dat de vakantiewoning en/of studio, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de vakantiewoning en/of studio (kunnen) worden gesteld.
 • De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreanten en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

 

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

 • De verhuurder is verplicht de vakantiewoning en/of studioen in een goede staat van onderhoud te houden.
 • De recreant is verplicht de vakantiewoning en/of studioen en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.
 • Het is de recreant, mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein van de vakantiewoning en/of studioen te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 • De wettelijke aansprakelijkheid van de verhuurder voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De verhuurder is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de verhuurder is toe te rekenen.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden en andere vormen van overmacht.
 • De verhuurder is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
 • De recreant is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreanten en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, mederecreanten en/of derden kan worden toegerekend. Bij schade, vermissing en/of grove nalatigheid van de recreant aan het gehuurde, zal de totale schade, bij de recreant in rekening worden gebracht en, indien mogelijk met de borgsom worden verrekend.
 • De verhuurder verplicht zich om na een melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

 

Artikel 13: Huisdieren.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

Artikel 14: Roken.

Roken is in de vakantiewoning en/of studio niet toegestaan.

 

Artikel 15: Aankomst en vertrektijd.

Tenzij anders met de verhuurder afgesproken, wordt de vakantiewoning en/of studio aan de recreant op de begindatum om 16.00 uur ter beschikking gesteld. De vakantiewoning en/of studio dient op de einddatum om 10.00 uur weer verlaten te zijn.

 

© vakantiewoning en/of studio ‘Keyserbosch-hof’